Disclaimer

aansprakelijkheid en rechten

Algemeen

Blissy Design (Kamer van Koophandel 08164190), hierna te noemen Blissy Design, verleent je hierbij toegang tot blissycmsdesign.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Blissy Design en derden zijn aangeleverd. Blissy Design behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blissy Design.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Blissy Design. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blissy Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.